Modalità errate di assunzione di prova testimoniale: quali conseguenze?